Oblast informačních technologií

Poskytování a provoz systému SAP​

Systémy SAP je možné provozovat na libovolně dohodnuté HW platformě a v systémové́ konfiguraci prostředí vytvořeném podle přání a požadavků zákazníka. Součástí služeb od naší společnosti jsou vždy odborné a konzultační služby. Na základě zpracované analýzy jsou navržena taková projektová a systémová řešení, která co nejlépe a nejvýhodněji splňují zákaznické požadavky.

SAP Services

Výpočetní výkon

Současný technologický trend, při kterém jsou často používány virtuální systémy, sdíleně pracující nad vysoce dostupnou (HA) technologií, nabízí velmi dobrou škálovatelnost výkonu pro všechny jednotlivé virtuální systémy. Zákazník si tak nemusí sám pořizovat systém s projektovanou velikostí na 5 roků dopředu, ale je mu vždy poskytován a fakturován pouze takový výpočetní výkon, který je pro danou chvíli optimální pro chod jeho systému. V případě potřeby je možné tento poskytovaný výpočetní výkon dynamicky přidávat či snižovat. Zvláštní variantou této služby je tzv. „Dynamic computing“ při kterém se poskytuje výpočetní výkon podle předem určeného časového harmonogramu v závislosti na naplánovaných operacích a zatížení systému SAP.

Zálohování, obnova dat a archivace

Tím nejcennějším, s čím každý systém SAP pracuje, jsou nenahraditelná uživatelská data zákazníka. Pro maximální zajištění bezpečnosti zákaznických dat poskytujeme portfolio služeb pro zálohování a archivaci, které mohou být v mnoha úrovních jak celkového zabezpečení, tak i výkonnosti a dostupnosti.

Správa systémové báze SAP

Komplexní systém SAP je jako živý organismus, který prochází neustálým vývojem. Společnost SAP do svého systému a jeho jednotlivých modulů neustále zapracovává úpravy a požadavky na změny, které jsou vyžadovány buď přímo zákazníky, nebo třeba změnou legislativy v jednotlivých zemích. Součástí standardizovaných služeb je instalace a implementace vydávaných opravných „patchů“ odborným týmem pracovníků správy SAP Báze v úzké spolupráci se zodpovědnými pracovníky zákazníka, včetně možnosti využití služeb SAP konzultantů. Nedílnou součástí zákaznických služeb je přístup ke znalostní databázi Softwarových služeb SAP on-line, včetně plné́ podpory takových nástrojů, jakými je např. SAP Solution Manager.

Implementační a konzultační služby SAP

Pro tuto oblast nabízí naše společnost zkušený tým konzultantů, který disponuje detailní znalostí procesů jednotlivých modulů SAP R/3 jako je Controlling, Sales and Distribution, Financial Accounting, Plants Maintenance, Customer Service, Materials Management a odvětvových verzí (SAP Industry Solutions).

IT poradenství​

Optimalizace procesů

Zajišťujeme návrh, řízení a podporu implementace procesních změn v oblasti IT. Díky znalostem a zkušenostem, které jsme získali v průběhu řešení jednotlivých obchodních případů, jsme schopni při optimalizaci procesů současně navrhovat a zapracovávat změny do informačních systémů. V našich předchozích projektech, zaměřených na úspory, jsme vždy dosáhli snížení nákladů ve výši desítek procent a to bez vlivu na interní zákaznické procesy, které dále plnily svoji funkci a s ohledem na minimalizaci rizik spojených s prováděnou optimalizací.

Řízení projektů

Projekty jsou jedinečné úkoly, při jejichž plnění se velmi často přichází s něčím novým, implementují se nové technologie a zásadně se mění způsob podnikání. Obvykle se snažíme provádět tyto tři činnosti najednou a zároveň řídit řadu dalších projektů a programů s neslučitelnými prioritami a někdy protichůdnými cíli. V případě rozsáhlých projektů je obvykle obtížné najít interní zdroje s dostatečnou zkušeností nebo je pro tuto roli uvolnit. Proto je vhodné se spojit s externími odborníky, kteří detailně rozumí, jak má projekt správně probíhat, jsou schopnými organizátory s mnohonásobnou zkušeností a plně hájí zájmy odběratele. Podcenění projektového řízení na straně zákazníka může přinést neočekávaný nárůst implementačních nákladů, popř. nespokojenost uživatelů s dodanou funkcionalitou.

Business Intelligence (BI)

Mít v každém okamžiku spolehlivé informace je obvyklý požadavek vedení společnosti. Realita však často pokulhává. Náš tým zkušených odborníků Vám pomůže zmapovat skutečné potřeby organizace a zasadit je do širšího kontextu práce s informacemi v rámci plánování, rozpočtování, výkaznictví, měření výkonnosti, rozhodovacích procesů a stávající IT architektury. Na základě Vašich potřeb pak navrhneme strategii a cílovou architekturu, definujeme dopady do stávajících procesů, pomůžeme s výběrem vhodného produktu a sestavíme plán realizace zahrnující koncepční i rychle dosažitelné kroky. Dle Vašich možností a preferencí následně zajistíme celou realizaci projektu, nebo poskytneme specializované projektové manažery, kteří Vás implementací řešení BI provedou.

Master Data Management (MDM)

Master Data Management (Řízení kmenových dat) tvoří základ všech vašich podnikatelských procesů, strategických iniciativ a je nezbytným předpokladem korektního výkaznictví. Jde o postup definování, údržby, sdílení a řízení klíčových objektů a elementů kmenových dat společnosti s cílem poskytnout společnosti platná, odpovídající a konzistentní kmenová data ve správném okamžiku.

Podpora výběrového řízení v oblasti ICT

Výběrové řízení v režimu podle zákona o veřejných zakázkách organizované veřejným zadavatelem má řadu svých specifik vyplývajících ze zákona, které předurčují náležitosti zadávací dokumentace, a pevně stanovují průběh řízení i jeho termíny. Možnost přímo vyjednávat s uchazeči nebo upravovat zadávací podmínky je možná, avšak pouze stanoveným způsobem a jenom v některých typech řízení. Různé kombinace prvků jednotlivých typů řízení nebo pružná reakce na aktuální vývoj řízení, kvalitu uchazečů a jejich nabídek, např. požádat uchazeče o prezentaci či navíc zorganizovat referenční návštěvu, již možné není. Možnost se při dojednávání smlouvy nějak odchýlit od zadávacích podmínek je vyloučená. K tomu všemu je nutno přičíst komplexitu samotného výběru IT řešení a jeho dodavatele – počínaje definicí požadavků, určením rozsahu plnění, stanovením termínů, objemu součinnosti apod. O to více je v režimu zákona o veřejných zakázkách důležité dobře vymezit předmět plnění, správně určit předpokládaný objem plnění, nastavit rámcové termíny, dobře určit kvalifikační i hodnotící kritéria atd.

Audity IT projektů

Technologické projekty jsou obvykle značně rozsáhlé, zasahují do mnoha procesů organizace a jejich realizace je svázána s velkými finančními nároky. V kontrastu k tomu bývají hrubě podceněny lidské, organizační a procesní aspekty projektu. Technologické projekty pak ve vysoké míře nenaplňují vložená očekávání a dostávají se do vážných problémů.