IT a ICT poradenství

Díky znalostem a zkušenostem, které jsme získali v průběhu řešení jednotlivých obchodních případů, jsme schopni pro Vás navrhnout to nejlepší řešení.

Outsourcing IT služeb

Outsourcing IT služeb přináší řadu výhod (efektivně vynaložené náklady, využití našeho know-how nebo rychlejší implementaci nových trendů a technologií v IT oblasti), které oceňují jak malé a střední podniky, tak i velké a nadnárodní korporace.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetické bezpečnosti se s narůstajícími útoky z vnitřního nebo vnějšího prostředí na IT infrastrukturu či koncová zařízení klade mnohem větší důraz než dříve.

IT a ICT poradenství​

Díky znalostem a zkušenostem, které jsme získali v průběhu řešení jednotlivých obchodních případů, jsme schopni pro Vás navrhnout to nejlepší řešení.

IT a ICT poradenství​

Vše co Vám umíme řešit v IT poradenství​?

Audity IT projektů

Technologické projekty jsou obvykle značně rozsáhlé, zasahují do mnoha procesů organizace a jejich realizace je svázána s velkými finančními nároky. V kontrastu k tomu bývají hrubě podceněny lidské, organizační a procesní aspekty projektu. Technologické projekty pak ve vysoké míře nenaplňují vložená očekávání a dostávají se do vážných problémů

Optimalizace procesů

Zajišťujeme návrh, řízení a podporu implementace procesních změn v oblasti IT. Díky znalostem a zkušenostem, které jsme získali v průběhu řešení jednotlivých obchodních případů, jsme schopni při optimalizaci procesů současně navrhovat a zapracovávat změny do informačních systémů. V našich předchozích projektech, zaměřených na úspory, jsme vždy dosáhli snížení nákladů ve výši desítek procent a to bez vlivu na interní zákaznické procesy, které dále plnily svoji funkci a s ohledem na minimalizaci rizik spojených s prováděnou optimalizací.

Řízení projektů

Projekty jsou jedinečné úkoly, při jejichž plnění se velmi často přichází s něčím novým, implementují se nové technologie a zásadně se mění způsob podnikání. Obvykle se snažíme provádět tyto tři činnosti najednou a zároveň řídit řadu dalších projektů a programů s neslučitelnými prioritami a někdy protichůdnými cíli. V případě rozsáhlých projektů je obvykle obtížné najít interní zdroje s dostatečnou zkušeností nebo je pro tuto roli uvolnit. Proto je vhodné se spojit s externími odborníky, kteří detailně rozumí, jak má projekt správně probíhat, jsou schopnými organizátory s mnohonásobnou zkušeností a plně hájí zájmy odběratele. Podcenění projektového řízení na straně zákazníka může přinést neočekávaný nárůst implementačních nákladů, popř. nespokojenost uživatelů s dodanou funkcionalitou.

Business Intelligence (BI)

Mít v každém okamžiku spolehlivé informace je obvyklý požadavek vedení společnosti. Realita však často pokulhává. Náš tým zkušených odborníků Vám pomůže zmapovat skutečné potřeby organizace a zasadit je do širšího kontextu práce s informacemi v rámci plánování, rozpočtování, výkaznictví, měření výkonnosti, rozhodovacích procesů a stávající IT architektury. Na základě Vašich potřeb pak navrhneme strategii a cílovou architekturu, definujeme dopady do stávajících procesů, pomůžeme s výběrem vhodného produktu a sestavíme plán realizace zahrnující koncepční i rychle dosažitelné kroky. Dle Vašich možností a preferencí následně zajistíme celou realizaci projektu, nebo poskytneme specializované projektové manažery, kteří Vás implementací řešení BI provedou.

IT a ICT poradenství​

Podpora výběrového řízení v oblasti ICT

Výběrové řízení v režimu podle zákona o veřejných zakázkách organizované veřejným zadavatelem má řadu svých specifik vyplývajících ze zákona, které předurčují náležitosti zadávací dokumentace, a pevně stanovují průběh řízení i jeho termíny. Možnost přímo vyjednávat s uchazeči nebo upravovat zadávací podmínky je možná, avšak pouze stanoveným způsobem a jenom v některých typech řízení. Různé kombinace prvků jednotlivých typů řízení nebo pružná reakce na aktuální vývoj řízení, kvalitu uchazečů a jejich nabídek, např. požádat uchazeče o prezentaci či navíc zorganizovat referenční návštěvu, již možné není. Možnost se při dojednávání smlouvy nějak odchýlit od zadávacích podmínek je vyloučená. K tomu všemu je nutno přičíst komplexitu samotného výběru IT řešení a jeho dodavatele – počínaje definicí požadavků, určením rozsahu plnění, stanovením termínů, objemu součinnosti apod. O to více je v režimu zákona o veřejných zakázkách důležité dobře vymezit předmět plnění, správně určit předpokládaný objem plnění, nastavit rámcové termíny, dobře určit kvalifikační i hodnotící kritéria atd.


Kontaktujte nás a my se o Vás postaráme.

Outsourcing IT služeb

Outsourcing IT služeb přináší řadu výhod (efektivně vynaložené náklady, využití našeho know-how nebo rychlejší implementaci nových trendů a technologií v IT oblasti), které oceňují jak malé a střední podniky, tak i velké a nadnárodní korporace.

Outsourcing IT služeb

Chcete optimalizovat náklady na správu IT?

Máme pro Vás fungující řešení a tím je outsourcing.
Jako náš zákazník můžete využít tyto služby:

 • Návrh a implementace optimálního modelu správy IT služeb.

 • Dodávka HW nebo SW řešení na klíč.

 • Navrhneme a připravíme vaše www stránky.


Kontaktujte nás a my se o Vás postaráme.

Kybernetická bezpečnost​

S rychlým vývojem moderních technologií narůstá také náročnost správy všech IT sítí. O to důležitější je se zaměřit na zabezpečení těchto systémů a to nejen v rámci útoků z prostředí mimo firmu, ale stejně tak i v rámci vnitřní komunikace.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetické bezpečnosti se s narůstajícími útoky z vnitřního nebo vnějšího prostředí na IT infrastrukturu či koncová zařízení klade mnohem větší důraz než dříve. Ve firmách není nic cennějšího než samotná firemní data a vnitřní informace. Nejde jen o plány výrobků, informace o vnitřních procesech, maržích apod., ale jedná se také o informace o zaměstnancích, skýtající nejen osobní údaje, ale také mzdy a další data.

Kybernetickou bezpečnost lze rozdělit do níže uvedených fází:

 • Fáze č. 1 - Ochrana proti vnějším útokům
  Jedná se o zapojení firewallů a antivirových programů do sítě. Tyto služby dokáží odfiltrovat většinu případných útoků, jež přichází v venkovního prostředí firmy.

 • Fáze č. 2 - Ochrana proti vnitřnímu ohrožení
  Výše uvedené služby neochrání společnost ze strany jejich zaměstnanců a návštěvníků. K tomuto slouží různé monitorovací a další systémy, jež zamezují například vynesení dat z budovy.

 • Fáze č. 3 - Zálohování dat
  Další částí kybernetické bezpečnosti je zálohování dat pro případ výpadku systémů či externího vlivu - například požáru.


Kontaktujte nás a my se o Vás postaráme.

Kontakt

Neváhejte nás kontaktovat